Zasady korzystania z siłowni

1. Użytkownikiem siłowni mogą być:

a. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia

b. klienci indywidualni

Wszelkie treningi na siłowni odbywają się wyłącznie pod opieką instruktora!

2. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne dla mieszkańców obszaru objętego projektem „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015’’.

3. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały zapisu na siłownię u administratora. Osoby niezapisane mogą korzystać z siłowni tylko za zgodą administratora.

4. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe (zmienne).

5. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.

6. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Osoby bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

7. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia z rodzajem schorzenia.

8. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które należy kłaść na używane stanowiska do ćwiczeń.

9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.

10. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów oraz bezwzględne zakładać zaciski. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

11. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.

12. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.

13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

14. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.

15. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni kierownictwo OSR w Słupsku nie ponosi odpowiedzialności.

16. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

17. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych OSR w Słupsku nie ponosi odpowiedzialności.

Udostępnij