Zasady korzystania z hali sportowej

1. Z hali sportowej korzystać mogą:

a. grupy zorganizowane

b. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela (specjalisty ds. sportu)

c. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

d. zakłady pracy, instytucje, organizacje

e. osoby fizyczne

f. dzieci i młodzież do lat 18 może przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

g. kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności

h. osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora

2. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających

b. z przeciwwskazaniami lekarskimi

3. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

a. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

b. założenie właściwego obuwia sportowego (musi to być obuwie zmienne, czyste, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)

c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali

d. zdjąć ozdoby, które mogły by zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu korzystającemu z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.)

e. utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holach, szatni i pomieszczeniach sanitarnych

4. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

a. palić papierosów, stosować środków odurzających

b. pić napojów alkoholowych

c. wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła

d. wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym

e. wprowadzać zwierząt

f. rozkładać i składać trybuny dla publiczności

g. wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej

h. wieszać się na bramkach do piłki ręcznej

i. korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej

5. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

6. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

8. Za przedmioty pozostawione w szatniach, kierownictwo i obsługa hali nie ponosi odpowiedzialności.

9. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.

10. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

11. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.

12. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

14. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

15. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi OSR im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku.

Udostępnij