Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO IM. TADEUSZA GWIŻDŻA W SŁUPSKU

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Administratorem obiektu przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku zwanego dalej Ośrodkiem, jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Słupsku.

2. Ośrodek czynny jest:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 22.00 (godziny wynajęcia hali sportowej mogą być wydłużone) i proponuje klientom korzystanie z sauny, siłowni oraz hali sportowej.

3. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Ośrodka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania poszczególnych obiektów oraz stosować się do nich.

Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.

4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników ośrodka.

6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • wnoszenia na salę gimnastyczną żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.

7. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

8. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Ośrodka posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowaniu, bezpieczne z nich korzystanie.

9. Szczegółowe zasady korzystania z innych urządzeń, atrakcji i poszczególnych obiektów Ośrodka regulują odrębne regulaminy ( zasady korzystania ) stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu i znajdujące się w pobliżu tych obiektów:

10. Obiekty Ośrodka są monitorowane w sposób ciągły.

11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.

12. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Dyrekcji Ośrodka.

13. Każdy użytkownik Ośrodka ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.

14. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu Ośrodka może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń, zaś decyzję co do korzystania z obiektu podejmuje na własne ryzyko.

Udostępnij