Regulamin Świetlicy Środowiskowej

Regulamin Świetlicy Środowiskowej

Świetlica środowiskowa realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze oraz profilaktyczne, wynikające z aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie obowiązujących w powiecie.

 1. Świetlica ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Sportowo –Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża przy ulicy Niedziałkowskiego 2 w Słupsku.
 2. Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia w wymiarze określonym w harmonogramie, zatwierdzonym przez Dyrektora SOSW w Słupsku.
 3. Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
  • Pomoc w nauce.
  • Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.
  • Organizowanie zajęć sportowych, artystycznych i wycieczek.
  • Pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień.
  • Twórcza organizacja czasu wolnego, zwłaszcza poprzez organizację zabaw, zajęć.
  • Kształtowanie prawidłowych i społecznie pożądanych postaw.
  • Współpracę z rodziną dziecka.

   

 4. Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
  • Dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
  • Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
  • Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
  • Poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.

   

 5. Zajęcia prowadzone w ramach działalności Świetlicy organizuje opiekun. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością opiekuna i świetlicy sprawuje Kierownik Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Słupsku. 
 6. Opiekun odpowiedzialny jest za:
  • Prawidłowe zorganizowanie oraz bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w ramach działalności Świetlicy.
  • Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć.
  • Prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach.
  • Przygotowywanie sprawozdań lub innych zestawień z działalności Świetlicy, na zlecenie Kierownika Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Słupsku.

   

 7. Opiekun ma prawo do:
  • Wsparcia merytorycznego w postaci porad i konsultacji z wykwalifikowanym pedagogiem i psychologiem.
  • Wsparcia w postaci pomocy wolontariuszy, stażystów i praktykantów, z którymi Ośrodek Sportowo –Rekreacyjny w SOSW w Słupsku ma zawarte umowy.
  • Przedkładania Kierownikowi OSR w Słupsku wszelkich sugestii dotyczących organizacji zajęć Świetlicy, ulepszenia ich jakości i podniesienia bezpieczeństwa  pobytu dzieci.
 8. Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają prawo do:
 • Ochrony i poszanowania ich godności.
 • Właściwie zorganizowanej opieki.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 • Zapewnienia im bezpiecznych warunków podczas zajęć.
 • Uczestnictwa we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach Świetlicy i wyrażania sugestii w zakresie tematyki zajęć i ich formy.
 1. Pobyt dzieci w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach świetlicy (zarówno w formie stacjonarnej, jak i wycieczkowej) możliwy jest pod warunkiem przedłożenia opiekunowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
Udostępnij